تبلیغات
دبیرستان نمونه دولتی مهشید مصلی نژاد ناحیه 6 مشهد - مومن،مجنونی است که لیلی اش خداوند است
 
نوشته شده توسط : farnaz

از جوانمرد پرسیدند:نشان کسی که خدااورا دربرگرفته است،چیست؟

گفت:آن که ازفرق تاقدمش همه ازخدابگوید.

دستش از خدابگوید،پایش ازخدابگوید،نشستن

ورفتن ودیدنش از خدا بگوید،وحتی نَفَسَش،نَفَسَش از خدا بگوید.

مثل مجنون که هر که می رسید ازلیلی اش می گفت،به زمین وبه دریاوبه دیوار،

به مردم و به درخت و به گوسفندان.....

مومن،مجنونی است که لیلی اش خداوند است.


  عرفان نظر آهاری 
تاریخ انتشار : پنجشنبه 17 فروردین 1391 | نظرات ()